Sävsjöviks stödboende

På vägen till ett självständigt liv

En del ungdomar behöver mycket stöd för att klara av ett eget boende, medan andra behöver lite coachning på vägen. Sävsjöviks Stödboende arbetar utifrån ungdomens individuella behov. Sävsjövik i Borås är ett etablerat vårdföretag med evidensbaserad praktik och engagerade medarbetare som delar företagets vision att sätta individen i centrum. Sävsjövik har tillstånd från IVO att bedriva stödboende för pojkar och flickor i åldern 16 t om 20 år.

Arbetssätt

Arbetssättet på Sävsjöviks stödboende utgår från det systemiska och salutogena synsättet, där varje människas unika resurser ges utrymme att utvecklas. Personalen arbetar utifrån detta på ett strukturerat sätt för att stärka ungdomarnas känsla av sammanhang (utveckling av känslan av begriplighet, mening och förutsägbarhet) och utgör ett stabilt stöd och en flexibel resurs i de boendes liv och utveckling under placeringstiden. Målet för Sävsjöviks stödboende är att varje ungdom ska kunna skapa sig en trygg väg ut i vuxenlivet och att lägga grunden för ett gott liv.

Våra stödboenden

Sävsjövik har stödboenden både i enskilda lägenheter och som kollektivboende. När en ungdom placeras hos oss görs en individuell bedömning som utgår ifrån vilka resurser och hjälpbehov individen har. Utifrån behovsbeskrivningen planeras stödet.

Det kan bestå av:

  • Stöd i att lära sig sköta det egna boendet med bl a städning, matlagning och tvätt.
  • Hjälp att hantera den privata ekonomin och inköp på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Stöd med att strukturera upp vardagen och hitta metoder för ungdomen att klara denna självständigt.
  • Inspiration och vuxenstöd i att bygga en aktiv fritid etc.

Målgrupp

Sävsjöviks stödboende tar emot ungdomar i åldrarna 16- t o m 20 år.

Vi arbetar med följande grupper:

  • Ensamkommande flyktingbarn
  • Barn och ungdomar med brister i hemmiljön/social problematik
  • Ungdomar från Sävsjöviks Öppenvård som är redo att gå vidare i sin utveckling.
  • Ungdomar placerade i Sävsjöviks förstärkta familjehem som går vidare in i utsluss.

Kontaktperson

Varje boende får en kontaktperson som fungerar som stödperson/mentor. Kontaktpersonen hjälper ungdomen med att planera och ge stöd i vardagen. För de med större behov, så finns Sävsjöviks Öppenvård att tillgå som tilläggstjänst.

Coachning till praktik, skola eller arbete

En viktig skyddsfaktor för placerade ungdomar är en fullföljd utbildning och meningsfull vardag och fritid. I första hand stöttas därför ungdomarna att slutföra studier och i andra hand lägger vi upp en plan där den unge kan beredas möjlighet till lärlingsplats eller annan typ av praktik inom vård, service, affärer, verkstäder mm. Ungdomen får aktiv hjälp till självhjälp för att hitta arbeten/praktikplatser eller olika utbildningsalternativ. Vi använder oss bl.a. av arbetsförmedlingen och försäkringskassans resurser.

Varmt välkommen till oss!

Anna-Carin Jungmark

Verksamhetsansvarig