Sävsjöviks skyddsboende

Sävsjöviks skyddsboende
– en väg vidare

Sävsjöviks skyddsboende riktar sig till målgruppen vuxna våldsutsatta där behov av skydd är det primära. Vi tar emot klienter dygnet runt under årets alla dagar. För att kunna möta människors skiftande behov utöver det grundläggande behovet av trygghet, erbjuder Sävsjöviks skyddsboende tre olika boendeformer:

 • Skyddsboende i kollektivboende
 • Skyddsboende i egen lägenhet
 • Skyddsboende i konsulentstött familjehem

I alla våra skyddade boenden lämpar det sig väl att ta emot medföljande barn. I några av våra boenden går det även bra att ta med husdjur. I kollektivboendet samt i de fristående lägenheterna förutsätts att de våldsutsatta själva har förmåga att sköta vardagssysslor samt ev medföljande barn och husdjur. I dessa boendeformer tar vi därför inte emot människor med beroendeproblematik. För våldsutsatta med beroendeproblematik, kriminell livsstil och/eller psykisk ohälsa kan vi erbjuda skyddsboende i konsulentstödda familjehem med sedan länge etablerade samarbeten där den våldsutsattas hela livssituation kan adresseras.

Som våldsutsatt kan man behöva stöttning i processen att varaktigt frigöra sig och att skapa en hållbar livssituation. Alla boende ges därför ett individuellt anpassat stöd avseende:

 • Information om samhällsstruktur och säkerhetstänkande
 • Emotionellt stöd och hjälp att bearbeta händelser och hitta en väg framåt.
 • Kontaktstöd (särskilt vid språksvårigheter) i frågor som berör:
  • Bostadsanskaffning
  • Skatteverket i samband med sekretessmarkering/skyddsmarkering
  • Skuldsanering
  • Familjerätt
  • Skolgång
  • Vuxenutbildning
  • Polis
  • Kontakt med juridiskt ombud
  • Vägledning och praktiskt stöd i etablering i civilsamhällets föreningsliv

Vi upprätthåller en trygg miljö genom såväl tekniskt skydd (i form av larm som är direktkopplade till larmcentral) som genom upprätthållande av vardagsrutiner som inte äventyrar säkerheten. Vid inskrivningssamtalet informeras klienten muntligt och skriftligt om vikten av att hemlighålla sin vistelseadress samt att undvika exponering via sociala medier, roaming etc så länge det tillfälliga boendet på Sävsjöviks skyddsboende fortgår. Fysisk trygghet, respekt för den personliga integriteten samt full sekretess gentemot obehöriga utgör grundpelarna för all verksamhet i Sävsjöviks skyddsboende. Sävsjöviks skyddsboende gör kontinuerliga trygghets- och riskbedömningar både på indikation om förändrade omständigheter men också rutinmässigt vid varje kontaktsamtal mellan en placerad och dess kontaktperson (vilket sker minst en gång i veckan oavsett boendeform). En gång per månad görs också en grundlig utvärdering av trygghet kontra risk och hotbild som sedan ligger till grund för månadsrapport till uppdragsgivare.

Sävsjöviks skyddsboende tillhandahåller trådlöst WIFI och dagstidning, sänglinne, hygienartiklar och handdukar mm till de boende.

Våra boendeformer

Kollektivt boende

I vårt kollektiva skyddsboende finns plats för 7 skyddspersoner plus ev medföljande barn. Varje boende har ett eget sovrum med låsbar dörr och miljön är hemtrevlig och välkomnande.
Utöver det egna rummet finns ett stort och välutrustat lekrum för medföljande barn och en stor trädgård med gungor, sandlåda, studsmatta m.m. för utomhuslek. Musikrum med piano och gitarr finns också att tillgå, liksom ett gemensamt vardagsrum med TV.

Kök och matsal, duschutrymmen, bastu och tvättstuga är ytterligare exempel på våra gemensamma utrymmen. I det kollektiva skyddsboendet finns personal på plats dygnet runt.

Boende i lägenhet

I våra satellitlägenheter erbjuds skyddsboende i vanliga hyresfastigheter i lugn stadsmiljö i icke belastade områden. Här sköter den boende sina vardagsbestyr på egen hand och personal finns med utifrån behov (ett minimum innebär dock att den boende har ett möte med sin kontaktperson en gång i veckan). Personal finns alltid tillgänglig på telefon och finns alltid fysiskt på plats inom ca 30 min efter påringning. Lägenheterna är självklart utrustade med larm som är direktlänkade till larmcentral.

Våra boendeformer skiljer sig alltså åt vad gäller personalens tillgänglighet. Vid placering är det en viktig avvägning för placerande socialsekreterare och dennes klient att de i samråd med personal på Sävsjövik låter behovet av stöd vara vägledande i valet av boendeform.

Boende i familjehem

Bland Sävsjöviks familjehem finns familjer som erbjuder boende i sitt eget hem, men också de som kan erbjuda boende i egen stuga på familjens tomt. Våra familjehem som tar emot våldsutsatta är väl införstådda med vad det innebär vara våldsutsatt och att leva under hot. Familjerna utgörs av såväl ensamstående som och av par, och erbjuder vitt skilda boendemiljöer – allt ifrån lantligt boende på gård, till boende i lägenhet mitt i centrum (flera olika städer). De av våra familjehem som jobbar med våldsutsatta har inte egna hemmavarande barn under 18 år och kan ta emot även placeringar där kriminalitet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik finns med i bilden.

Som boende i familjehem har den placerade alltid tillgång till personal (i form av familjehemmet). Kontaktsamtalen åligger dock inte familjehemmet utan tillhandahålles av familjehemskonsulent som är anställd av Sävsjöviks förstärkta familjehem. Detta innebär att den boende som ett minimum träffar kontaktpersonen varannan vecka och att de däremellan har minst ett uppföljande telefonsamtal med varandra. Kontaktsamtalen sker i familjehemmet. Vid behov ingår terapisamtal för alla boende i våra familjehem och arrangeras med psykolog alt psykoterapeut på orten.

Medföljande barn

Våra boenden är inredda med tanke på att barn i olika åldrar ska kunna bo tillsammans med sin placerade förälder. Utrustning i boendet (tex spel, leksaker, böcker, åldersadekvata inredningsdetaljer) anpassas efter medföljande barns ålder och mognadsnivå.

Att hastigt lämna sin invanda miljö för att söka skydd kan i sig självt utgöra en känslomässigt svår händelse i ett barns liv. Därför lyfter vi rutinmässigt frågor kring hur vi på Sävsjövik kan sluta upp kring den placerade, så att hen på bästa sätt kan möta sitt/sina barns behov.

För medföljande barn som bevittnat våld, så finns vid behov bearbetande sk Trappan-samtal att tillgå.
Personalen på skyddsboendet är självklart behjälpliga i arbetet med att arrangera för skolgång och deltagande i fritidsaktiviteter för medföljande barn oavsett ålder. Då den placerade så önskar är personalen/familjehemmet även behjälpliga med att skjutsa den placerade och barnet/barnen till och från vårdkontakter, fritidsaktiviteter etc.

Personal

Vår personalgrupp utgörs av ett kunnigt och motiverat arbetslag bestående av socionom, socialpedagog, behandlingspedagog och behandlingsassistent. Oavsett grundutbildning är all personal även MI-utbildad och har mångårig erfarenhet av att möta människor i stödsamtal i olika faser av kris- och traumabearbetning.
Vid behov finns även ABFT (Attatchment Based Family Therapy) att tillgå och Trappansamtal för de barn som bevittnat (sett eller hört) våld. Personalen äger såväl generell som specifik kunskap om hur våld och hot om våld inverkar på hotade människors liv och detta är även ett tema i återkommande handledning samt internutbildningar t ex gällande hedersvåld.

Stödet

Det som är stöd för en person kan uppfattas som integritetskränkande för en annan. Vi är därför noggranna i vår kommunikation med skyddspersonerna om hur de önskar bli stöttade. Hjälpen kan bestå av bearbetande krisstöd men även av praktiskt stöd i kontakten med myndigheter eller i etablering i föreningsliv etc. Stödet ska utgå från den enskildes behov och önskemål och möjliggöra en väg vidare.

Varmt välkommen till oss!