Sävsjöviks öppenvård
-för unga

Individens mål i teamets fokus

Sävsjöviks öppenvård erbjuder ett personligt och individuellt anpassat behandlingsalternativ för ungdomar från 16 t. o. m 20 år. Vi utgår bl.a. från ett systemiskt och salutogent förhållningssätt i arbetet med problematiska situationer, förhållanden och beteenden som inverkat negativt på ungdomens välbefinnande och utveckling.

Det kan till exempel handla om:

 • Normbrytande beteende
 • Brister i hemmiljön
 • Kriminalitet
 • Missbruk
 • Social problematik i allmänhet
 • Självskadebeteende
 • Hemmasittande
 • Trauma
 • Konfliktfyllda separationer
 • Hedersproblematik
 • Att leva nära våld eller att ha varit våldsutsatt
 • Ensamkommande ungdomar med stödbehov

Sävsjöviks öppenvård bedriver behandlingsarbete i syfte att stärka de skyddsfaktorer som i forskning visat sig vara just skyddande och att minska evidensbelagda riskfaktorer. Detta i kombination med en helhetssyn på individen utgör grunden för vårt arbete.

Hos oss formeras ett unikt team runt varje ungdom

För precis som en elitidrottare behöver sitt team av tränare, sjukgymnaster och coacher för att lyckas, så tänker vi oss att en ung människa med ett mål i sikte behöver ett eget stödjande team för att lyckas nå sitt mål.
Behandlingsteamet sätts samman av ungdomen själv tillsammans med kontaktpersonen på Sävsjövik och kan innefatta t ex föräldrar, skolpersonal och en eller flera yrkeskategorier från Sävsjöviks öppenvård- allt utifrån behov och behandlingsmål.

Vi som arbetar i Sävsjöviks öppenvård har lång erfarenhet av förändringsarbe med unga människor och vår arbetsgrupp är sammansatt av socionom, socialpedagog och behandlingspedagog/behandlingsassistent. Specialistläkare i psykiatri finns att tillgå som tilläggstjänst.

Kartläggning

För att få en gemensam bild av vad vi ska fokusera arbetet på, gör vi tillsammans en noggrann kartläggning av vilka specifika skyddsfaktorer och riskfaktorer som föreligger samt hur ungdomens mottaglighet för tänkbara insatser ser ut.

Vi använder vi oss av det manualbaserade bedömningsinstrumentet ESTER både för grundläggande bedömning och kontinuerlig uppföljning. Metoden är speciellt utformat för att kartlägga evidensbelagda risk- och skyddsfaktorer och utgör också ett stöd i kartläggandet av orsakssamband. Att arbeta lösningsfokuserat innebär sedan att formulera utvärderingsbara mål och att fokusera på de lösningar som ungdomen själv kan känna tilltro till och delaktighet i. Läs gärna mer på: www.ester-bedomning.se

Recept på framgång

Receptet på framgång ser olika ut för var och en, men innehåller alltid två ingredienser:

 • Samarbetsallians
 • Uthållighet

Utan dem splittras teamet och ungdomen ställs ensam i sina försök att få livet att gå ihop. Därför är vi, som arbetar på Sävsjöviks öppenvård, måna om att stå kvar när det ”blåser hårt” och hjälpa ungdomen att sträva mot sitt mål även när känslorna pendlar mellan ambivalensens ytterligheter. Arbetet bottnar i en helhetssyn på människan och är lösningsfokuserat, vilket innebär att vi alltid verkar för partnerskap med ungdomen och dess nätverk – att vi som professionella engagerar och delaktiggör ungdomar, deras föräldrar och professionella nätverk för att gemensamt arbeta för ungdomens mål.

Genomförandeplan

Som grund för genomförandeplanen ligger den vårdplan som ungdomen och hens socialsekreterare kommit fram till. Den kompletteras sedan med behandlingsteamets kartläggning och mynnar ut i en individuellt anpassad genomförandeplan. Genomförandeplanen innehåller ungdomens konkreta och utvärderingsbara mål.

Sävsjöviks öppenvårdsmottagning hittar du på Yxhammarsgatan 8-10 i centrala Borås. Arbetet bedrivs dock multimodalt, vilket innebär att möten och andra typer av hjälpinsatser även kan förläggas till ungdomens hem/skola eller fritidssituation och t ex innefatta nätverksmöten, stöttning i att ta sig till skolan eller att etablera en fritidsaktivitet och övningar i att interagera med andra.

Metoder

Eftersom det arbetssätt som passar för en person, inte nödvändigtvis är särskilt hjälpande för nästa, har vi satt samman ett behandlingsteam där personalen har olika utbildningsbakgrund och därmed kan matcha ungdomars behov med passande arbetsmetod. Den bärande relationen, med respekt för individen och tiden, är dock en gemensam utgångspunkt för all vår personal, oavsett vilken metod som används.

De metoder vi använder är:

 • Ml – motiverande samtal
 • Strukturerade stödsamtal kring identitet, svåra livserfarenheter osv.
 • Strukturerad behandling kring beroendeproblematik (A-CRA och CRA).
 • Miljöterapi (gemensamma aktiviteter där ungdomen kan utveckla sina färdigheter och pröva nya
  strategier)
 • Familjesamtal och nätverksarbete
 • ABFT (Attachment-Based Family Therapy)
 • Trappansamtal – för barn och unga som upplevt våld i nära relation.
 • Gruppsamtal på olika teman
 • Drogtestning
 • Dynamiskt fokuserad korttidsterapi (tilläggstjänst)
 • Psykoterapi, KBT (tilläggstjänst)

Detta kan i praktiken innebära att gruppsamtal på temat ”Ung maskulinitet och våld” kombineras med miljöterapi och familjesamtal, eller att jag-stödjande samtal kombineras med aktiviteter som western-ridning, i syfte att öva på- och befästa färdigheter och stärka skyddsfaktorer.

Uppföljning

För att säkerställa en positiv utveckling följs förändringsprocessen med hjälp av ESTER uppföljning. Resultatet av dessa utvärderingar presenteras på ett lättillgängligt sätt i form av grafer baserade på graden av måluppfyllelse. På så vis kan vi med stor sannolikhet koppla ungdomens öppenvårdsarbete till hans/hennes framgång.

Varmt välkommen till oss!

Anna-Carin Jungmark

Verksamhetsansvarig