Familjehemsvård
- för vuxna

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem för vuxna
”Fånga viljan och förvalta den väl”

Sävsjöviks förstärkta familjehem för vuxna utgör en viktig länk i många av våra klienters vårdkedja. I denna vårdform finns möjlighet för vuxna personer att komma tillrätta med livsproblem som kan ta sig uttryck i missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och andra sociala problem. Under tiden i familjehem är målet att bygga upp livsbejakande beteendemönster och att ersätta utanförskap med gemenskap och självrespekt – oavsett eventuella funktionsvariationer.

Verksamhetsidé

Sävsjöviks familjehemsvård för vuxna erbjuder en socialt trygg miljö där möjligheterna till en nystart i livet stärks. Vår filosofi bygger bl.a. på ett salutogent synsätt som innebär att vi tar fasta på dina förmågor och stöttar dig att bygga vidare på dem. Hos oss kan du fokusera på din egen utveckling i mötet med fungerande vuxna i ett socialt sammanhang.

Vårt familjehemskoncept

För många handlar det inte om att rehabiliteras tillbaka till samhället, utan mer om att habiliteras och att möjliggöra delaktighet i sammanhang man inte tidigare varit del av. Vi tror på individens möjlighet att öva upp förmågan att hantera sin problematik och stöttar därför till ett aktivt deltagande i den egna förändringsprocessen. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett gott liv! Utöver det stöd som familjehem och familjehemskonsulenter står för, så erbjuds alla våra vuxna placerade samtalsterapi en gång i veckan med leg psykolog alternativt leg. psykoterapeut.

”Sävsjövik erbjuder ett avstamp där ditt avtryck får betydelse”

Under din vistelse hos oss erbjuds du:

 • Delaktighet
 • Sysselsättning
 • Stöd

Kan vi vara något för dig?

Är du intresserad av behandling i familjehem, så tveka inte att kontakta oss, så berättar vi mer om vår verksamhet och bokar en träff!

Första kontakten med Sävsjövik sker vanligtvis genom att vi blir kontaktade av dig som klient, din handläggare på socialtjänsten eller din kontaktperson inom kriminalvården. När intresse uppstår bokar vi en informationsträff där vi får möjlighet att presentera verksamheten mera ingående för dig och där du kan ställa frågor och berätta om din livssituation. Din egen målsättning, din insikt och grad av motivation är viktig för oss att förstå, så att vi kan hitta en familj som matchar just dina behov och förutsättningar.

Syftet med en familjehemsplacering är att din helhetshälsa ska växa sig god och stabil och att du ska kunna etablera och befästa ett livsbejakande sätt att leva ditt liv på- där varken du eller någon annan kommer till skada av dina livsval.

Sävsjöviks mål är att erbjuda dig en trygg bas med gemenskap, struktur och rutiner där du kan närma dig nya förhållningssätt till livet och en acceptans inför den du är. Av erfarenhet vet vi att detta arbete gynnas av balans mellan arbete och vila, en bra kost och ett aktivt deltagande. En tydlig planering och en förutsägbar grundstruktur kan vara extra viktigt för dig med neuropsykiatrisk funktionsvariation, men hur dagarna i familjehemmet ska läggas upp för just dig, är något som styrs av dina individuella behov, uppdragsgivaren och familjehemmet i samråd.

Din sysselsättning under familjehemsvistelsen anpassas efter dina intressen och förmågor.
Det kan handla om allt ifrån ett reguljärt arbete till ideella insatser, studier, friskvård eller fritidsintressen. Många av våra familjehem kan erbjuda naturlig sysselsättning. En del av våra familjer har egna företag med olika inriktningar. Bara vilja och motivation finns, kan vi erbjuda möjligheter att känna tillfredsställelse i att fylla en viktig uppgift. Vi vill tillsammans med dig skapa förutsättningar för att du ska lyckas leva upp till dina åtaganden! Genom en sysselsättning som passar dig, får du viktiga sociala kontakter och referenser att använda i framtiden.

Vi ger det stöd som krävs

Familjehemmen har ett ansvar i att vara behjälplig att finna lämplig sysselsättning/arbete/studier. Familjehemmet har som uppgift att i största möjliga utsträckning erbjuda dig delaktighet i familjens sociala liv. De personer som söker vårt stöd har ofta haft svårt att fungera tillfredställande i personliga relationer och övriga sociala kontakter. Många behöver stöd att i sin egen takt skapa ett fungerande socialt liv med relationer som bär.

Det kan handla om stöd kring:

 • Impulsstyrning
 • Hantering av rädslor, fobier, tvång
 • Svårigheter med struktur, planering och tidsbegrepp
 • Dygnsrytm
 • Att hantera pengar

Sävsjöviks familjehem erbjuder

Konsultläkare och specialist inom allmänpsykiatri rörande läkemedelsförskrivning, körkortsutlåtande, pensionsutredning mm.
Samtalsterapi med olika inriktning utifrån dina behov.

Terapins syfte är att ge möjlighet till:

 • Att bli sedd och bekräftad
 • Att få Insikt om sina livsmönster, tankar och känslor
 • Att reflektera kring sina förhållningssätt
 • Att öka sin självkänsla och sitt självförtroende
 • Att få stöd i att hantera olika situationer på nya sätt

Våra familjehem får kontinuerligt stöd och vägledning samt handledning och utbildning. Stödet ges bl a i form av:

Internt Stöd:

 • Behandlingsplanering tillsammans med klient, uppdragsgivare och Sävsjöviks personal
 • Kontinuerliga besök av familjehemskonsulenten
 • Familjehemssammankomster och internutbildningar

Externt stöd och utbildning kring:

 • Förhållningssätt och bemötande
 • Konflikthantering
 • Kommunikation
 • Missbruk och kriminalitet
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vi använder oss av processhandledning som riktas mot familjehemsföräldrarnas egna tankar, känslor och handlingar i mötet med klienten och metodhandledning som inriktas på att utveckla metoder kring kommunikation, bemötande och stöd.

Utslussningsfasen

Under familjehemsvistelsen påbörjar du ditt sökande efter bostad och någon form av sysselsättning. I särskilda fall och där möjligheten finns kan Sävsjövik stå för bostadskontrakt under utslussningsperioden, men endast så länge du är inskriven i vår verksamhet. På det viset kan vi hjälpa dig som annars står utanför möjligheten till en nystart. För att klara nästa steg är en plattform viktig. Erfarenhetsmässigt är utslussningen den känsligaste och mest komplicerade fasen i en återanpassning till ett liv utan kriminalitet, destruktivitet och droger. Det fungerar ofta bra under familjehemsvistelsen då livet där erbjuder struktur, trygghet och gemenskap och när du får ett eget boende kan det bli svårt att vidmakthålla allt du byggt upp. Det egna boendet kan bli en falsk trygghet som isolerar, där teven blir ett sällskap och maten en stimulering. Vi vill bidra till en utvecklande och stimulerande utslussning som gör dig kreativ och aktiv. Därför lägger vi stor vikt vid att stödja dig till en hållbar utveckling. Då behöver utslussningsperioden vara flexibel och innehålla aktivt stöd från familjen, Sävsjövik och placerande instans.

Familjehem i olika miljöer

Våra familjehem finns i huvudsak på landet men vi har även familjehem i mindre samhällen och i storstaden. Familjehemmens tid och intresse är kärnan, den kompletteras av vår professionella kunskap och erfarenhet. Familjehemmet erbjuder ett meningsfullt socialt sammanhang där sysselsättning och socialt umgänge är en naturlig del av livet. Våra familjehem utgörs av personer som gillar människor, som har tid och engagemang och som ser det som en stor tillgång att erbjuda sitt hem och sin familj till någon som önskar ingå i ett vardagligt sammanhang. Den som är placerad hos oss får under sin behandlingstid möjlighet att skapa en plattform som håller över tid inom flera viktiga livsområden.

Vi arbetar bl.a. med:

Att klienten genom terapi får möjlighet att arbeta med sitt inre och förändra sitt tanke- och beteendemönster i positiv riktning.

Att klienten i terapin får arbeta med återfallsprevention.

Att klienten får träna på att fungera och interagera i en familjesituation och i samhället i övrigt.

Att klienten får träna på att befinna sig i olika sociala sammanhang och miljöer.

Att utröna klientens förmåga till arbete eller studier etc.

Att utröna klientens förmåga att hantera dygnsrytm, mathållning, städning, ekonomi m.m.

Att klienten genom familjen och familjens vänner får möjlig tillgång till ett nytt kontaktnät.

Att genom familjen få inblick i ett annat liv och leverne.

Att få hjälp med olika intyg t.ex. körkortsintyg, LUH, remisser till provtagning och utredningar m.m.

Att klienten får tillgång till en psykiatrisk bedömning om medicinering ev. behöver sättas in eller sättas ut.

All verksamhet i vårdföretaget Sävsjövik bottnar i respekt för individens medbestämmanderätt och kunskap om sig själv och sin situation. Vi fokuserar på att synliggöra både förmågor och oförmågor hos klienten och planerar sedan insatser inom de områden där klienten är motiverad att utvecklas. Det är vad vi på Sävsjövik menar med att

”fånga viljan och förvalta den väl”

Sävsjöviks förstärkta familjehem har ramavtal med ett flertal kommuner i södra Sverige. Vi har även ramavtal med kriminalvården men tar även emot placeringar kommuner som inte omfattas av våra ramavtal.

Varmt välkommen till oss!

Anna-Carin Jungmark

Verksamhetsansvarig